شرح وظایف

شرح وظایف رئیس امور اداری معاونت پژوهشی دانشگاه:

انجام کلیه امور اداری پرسنل حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه که در ارتباط با اداره کل نیروی انسانی دانشگاه است. ازجمله:

  • ارتقاء رتبه و پایه
  • ارزیابی عملکرد کارکنان
  • جذب، بازنشستگی، انتقال و مأموریت کارکنان
  • برنامه حضور، مرخصی و بازخرید مرخصی و غیره
  • اجرای بخشنامه‌های اداری دانشگاه در طی سال
  • دبیرخانه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
  • بایگانی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
  • تنظیم برنامه نیروی خدماتی حوزه معاونت پژوهشی
  • انجام کلیه امور مربوط به پشتیبانی و ساختمان که در ارتباط با اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه است.
  • کلیه امور رفاهی کارکنان که در ارتباط با اداره کل امور رفاهی دانشگاه است.