اطلاعات تماس

نشانی:   شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، ساختمان مرکزی دانشگاه شیراز، طبقه پنجم

پست الکترونیکی:   viceres@shirazu.ac.ir

تلفن:  36134721-071

دورنگار:  36460975-071

کد پستی:  84471-71946

 

دفترچه تلفن