مدیریت امور پژوهشی

 • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیا ست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاد تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده
 • تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوطه
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی های بالقوه دانشگاه به جامعه
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده
 • پیگیری ایجاد و ارتقا واحدهای پژوهشی همانند گروه های پژوهشی، پژوهشکده و ...
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاد تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط استادان و انجام امور مربوطه
 • تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوطه
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی های بالقوه دانشگاه به صنایع
 • دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ها و سیمنارهای علمی پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیأت علمی با هماهنگی واحدهای ذی ربط
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

آقای دکتر بهرام همتی‌نژاد

سوابق تحصیلی

رشته شیمی

شماره تماس:   7-36286426

دورنگار:    36287302

آدرس پست الکترونیکی:     hemmatb@shirazu.ac.ir

 

 

 

 

 سوابق پژوهشی

.لطفا برای مشاهده سوابق پژوهشی اینجا کلیک کنید


 

 

                                                   آیین نامه ها و فرم ها

    بازنگری آیین نامه امتیازدهی فعالیت های پژوهشی گرنت 1400 
     آیین نامه و شیوه نامه فرصت مطالعاتی دانشگاه شیراز  1400   فرم فرصت   فرم آموزشی    فرم گزارش دهی
     آیین نامه فرصت مطالعاتی - وزارت
     شیوه نامه فرصت مطالعاتی - وزارت
     دستورالعمل فرصت مطالعاتی داخلی به میزبانی دانشگاه شیراز    فرم فرصت به میزبانی دانشگاه

     دستورالعمل شرکت در ماموریت های پژوهشی کوتاه مدت (کنفرانس) و تابستانه خارج از کشور به صورت حضوری 

     فرم شرکت در کنفرانس    فرم شرکت در دوره تابستانه 

     دستورالعمل شرکت در ماموریت های پژوهشی کوتاه مدت (کنفرانس) و تابستانه خارج از کشور به صورت غیرحضوری 

     آیین نامه برگزاری همایش های علمی - وزارت
     آیین نامه تشکیل قطب های علمی دوره چهارم  1395 - وزارت
     دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز
     دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی - وزارت
     دستورالعمل طرح افزایش تعاملات بین المللی از طریق حضور اساتید و دانشمندان خارجی در دانشگاه شیراز  فرم دعوت    فرم یک
     دستورالعمل ارائه برنامه پژوهشی جهت دار جهت تخصیص گرنت آغازین    فرم جهت دار آغازین
     دستورالعمل ارائه برنامه پژوهشی جهت دار  پنج ساله     فرم جهت دار پنج ساله
     آیین نامه کتابخانه های دانشگاه شیراز 1395
     دستورالعمل انتشار نشریات علمی پژوهشی دانشگاه شیراز

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

 

 

نرگس نعمتی

 

مسئول دفتر

4721  و 4722  داخلی

36286426   مستقیم

36287302   دورنگار

سیدمحمدباقر پورحقیقی‌

معاون

4770

زینت علی نیا

کارشناس مسئول

4718

زهرا قامت

کارشناس مسئول

4958