سرزمین مادری

از شما برای حمایت از دانشگاه شیراز دعوت میکنیم. هر چیزی که برای حمایت انتخاب می‌کنید  منجر به اتفاقات درخشان در دانشگاه شیراز خواهد شد.

برای بحث در مورد هدیه خود یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر روش های پرداخت، به بخش حمایت های مردمی مراجعه نمایید

پرداخت