دبیرخانه منطقه 7

به نام خدا

وزارت علوم با تشکیل مناطق براساس موقعیت جغرافیایی نسبت به پیشبرد اهداف فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت علوم اقدام نموده است.
در این راستا دبیرخانه هایی در مناطق تشکیل گردیده است که مسئول نظارت بر عملکرد استانهای تحت پوشش، اطلاع از مسائل و مشکلات مراکز فناوری و تلاش جهت رفع مسائل می باشد.همچنین تشکیلات جلسات منظم جهت رسیدن به اهداف مذکور و ارتباط مستمر با مراکز فناوری تحت پوشش ضروری می باشد.
در این جهت دبیرخانه منطقه ۷ وزارت علوم که شامل استانهای فارس، کهکیلویه و بویراحمد ،خوزستان و بوشهر می باشد به دانشگاه شیراز واگذار گردیده است و امید بر آن است که با همکاری تمام اعضاء این منطقه در انجام امور محوله و پیشبرد اهداف فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت علوم موفق باشد.

ورود به اتاق جلسات منطقه ۷