کارمندان حوزه معاونت

حوزه

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر سیدمجتبی زبرجد

معاون پژوهش و فناوری

4721

27-36286426

36287302

فریبا فدایی

مسئول دفتر

4722

حسابداری معاونت پژوهش و فناوری

نازیلا بیگی

رئیس حسابداری

4909

عبداله کریمیان

حسابدار

4928

علی اکبر فرخی

کارپرداز

4703

دبیرخانه معاونت پژوهش و فناوری

زهرا اسد سنگابی

کمک کارشناس

4788

جمیله شفیعی

کارشناس

دفتر امور پژوهشی

دکتر علی نیازی

مدیر امور پژوهشی

4721

نرگس نعمتی

مسئول دفتر

4722

سیدمحمد باقر پورحقیقی

معاون

4770

زینت علی نیا

کارشناس مسئول

4718

زهرا قامت

کارشناس مسئول

4958

دفتر امور فناوری و طرح‌های کاربردی

دکتر سیدفخرالدین افضلی

مدیر امور فناوری و طرح‌های کاربردی

4787

36464909

36286421

36286421

سیده بتول موسوی

مسئول دفتر

الهام امامی

معاون

4961

محبوبه علمی

کارشناس مسئول

4720

عباس سلیمانی

کارشناس

4946

سمیه ابراهیمی

کارشناس

4717

مریم میرزایی

کارشناس

4953

اعظم مومنی

کارشناس

4950

رضا مظلوم زاده

کارشناس

4069

احمد روشن ضمیر

کارشناس

4069

محسن حسام الدینی

کارشناس

4069

مرکز نوآوری و کارآفرینی

دکتر منصور کنعانی

مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی

4114

36274290

36274290

مرضیه قدیری

کارشناس مسئول

4728

مرکز علم سنجی نشر کتاب و

مجلات

دکتر هاجر ستورده

رئیس مرکز علم سنجی و مرکز نشر

4065

36273050

36273050

سمیه یاری پور

کارشناس مسئول

فروغ السادات حسینی پور

کارشناس

محمود حریری

کاردان

آزمایشگاه مرکزی

دکتر رضا یوسفی

رئیس آزمایشگاه مرکزی

7182

36460943

36460943

کتابخانه مرکزی

دکتر سعید حسام پور

رئیس کتابخانه مرکزی

4310

36260011

36260011