معاون پژوهشی و فناوری

 دکتر سیدمجتبی زبرجد
 

[سوابق تحصیلی]

دکترای تخصصی

رشته مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی شربف (ایران)

 

 

 

[سوابق اجرایی]

................

 

[سوابق پژوهشی]

.جهت دریافت سوابق پژوهشی اینجا را کلیک کنید

 

شماره تماس: 7-36286426

دورنگار: 36287302

آدرس پست الکترونیکی: mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir