مدیریت امور پژوهشی

نمایشگر یک مطلب

دکتر علی نیازی
 

[سوابق تحصیلی]

       دکتری تخصصی
رشته ژنتیک و بیوتکنولوژی ملکولی، دانشگاه تربیت مدرس (ایران)
           

          

[سوابق اجرایی]

.....

[سوابق پژوهشی]

.جهت دریافت سوابق پژوهشی اینجا را گلیک کنید


 

نمایشگر یک مطلب

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

 

 

نرگس نعمتی

 

مسئول دفتر

4721  و 4722  داخلی

36286426   مستقیم

36287302   دورنگار

سیدمحمدباقر پورحقیقی‌

معاون

4770

زینت علی نیا

کارشناس مسئول

4718

زهرا قامت

کارشناس مسئول

4958