دفتر امور پژوهشی

دکتر علی نیازی
 

[سوابق تحصیلی]

       دکتری تخصصی
رشته ژنتیک و بیوتکنولوژی ملکولی، دانشگاه تربیت مدرس (ایران)
           

          

[سوابق اجرایی]

.....

[سوابق پژوهشی]

.جهت دریافت سوابق پژوهشی اینجا را گلیک کنید


 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

 

 

نرگس نعمتی

 

مسئول دفتر

4721  و 4722  داخلی

36286426   مستقیم

36287302   دورنگار

سیدمحمدباقر پورحقیقی‌

معاون

4770

زینت علی نیا

کارشناس مسئول

4718

زهرا قامت

کارشناس مسئول

4958

 

 • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیا ست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاد تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده
 • تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوطه
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی های بالقوه دانشگاه به جامعه
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده
 • پیگیری ایجاد و ارتقا واحدهای پژوهشی همانند گروه های پژوهشی، پژوهشکده و ...
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاد تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط استادان و انجام امور مربوطه
 • تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوطه
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی های بالقوه دانشگاه به صنایع
 • دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ها و سیمنارهای علمی پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیأت علمی با هماهنگی واحدهای ذی ربط
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق