مدیریت امور پژوهشی

 • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیا ست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاد تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده
 • تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوطه
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی های بالقوه دانشگاه به جامعه
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده
 • پیگیری ایجاد و ارتقا واحدهای پژوهشی همانند گروه های پژوهشی، پژوهشکده و ...
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاد تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط استادان و انجام امور مربوطه
 • تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوطه
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی های بالقوه دانشگاه به صنایع
 • دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ها و سیمنارهای علمی پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیأت علمی با هماهنگی واحدهای ذی ربط
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

آقای دکتر علی نیازی

دکترای تخصصی

رشته ژنتیک و بیوتکنولوژی ملکولی، دانشگاه تربیت مدرس (ایران) 

 

 

 

سوابق پژوهشی

.جهت دریافت سوابق پژوهشی اینجا را گلیک کنید


 

آیین نامه کتابخانه های دانشگاه شیراز 1395

آیین نامه تشکیل قطب‌های علمی دوره چهارم (دی ماه 1395)

دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

دستورالعمل تاسیس، ارزیابی و مدیریت واحدهای پژوهشی دانشگاه شیراز

دستورالعمل انتشار نشریات علمی پژوهشی دانشگاه شیراز

 

[ طرح افزایش تعاملات بین المللی]

طرح افزایش تعاملات بین‌المللی از طریق حضور اساتید و دانشمندان خارجی در دانشگاه شیراز

فرم دعوت

فرم یک

 

[اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت)]

پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس‌های داخلی از گرنت

دستورالعمل حمایت از ماموریت های پژوهشی کوتاه مدت خارج از کشور

دستورالعمل انواع اعتبارات پژوهشی (Grant) اعضاء هیات علمی دانشگاه شیراز

جدول نحوه محاسبه امتیازات کتاب

 

[ برنامه جهت دار]

دستورالعمل ارائه برنامه پژوهشی جهت‌دار جهت تخصیص گرنت آغازین

فرم برنامه پژوهشی جهت‌دار اعضای هیات علمی جهت استفاده از اعتبار پژوهشی آغازین

دستورالعمل برنامه  تحقیقاتی جهت دار پژوهش و فناوری

فرم برنامه تحقیقاتی جهت‌دار پژوهش و فناوری

 

[ طرح بکارگیری فارغ‌التحصیلان برتر دانشگاه به عنوان دستیار پژوهشی]

شیوه‌نامه به کارگیری دستیار پژوهشی

فرم های به کارگیری دستیار پژوهشی

 

[ دوره کوتاه مدت تابستانه]

دستورالعمل دوره کوتاه مدت تابستانه

فرم استفاده از دوره کوتاه مدت تابستانه

 

 

[فرصت مطالعاتی]

آیین نامه و شیوه نامه فرصت مطالعاتی دانشگاه شیراز

 آیین نامه فرصت مطالعاتی وزارت عتف

شیوه نامه فرصت مطالعاتی وزارت عتف

فرم فرصت مطالعاتی شش ماهه

فرم گزارش‌دهی فرصت مطالعاتی

 

[ شرکت در کنفرانس]

فرم شرکت در مجامع علمی بین‌المللی

 

[برگزاری کنفرانس]

آیین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش‌های علمی

دستورالعمل ماموریت های پژوهشی کوتاه مدت حضوری خارج از کشور

دستورالعمل ماموریت های پژوهشی کوتاه مدت غیر حضوری داخل و خارج از کشور 

فرایند برگزاری کنفرانس ها

حمایت مالی

فرم شماره یک

فرم شماره دو

فرم شماره سه

 

[چاپ مقاله]

 

[پسا دکتری]

آیین نامه دوره های پسا دکترا

 

[فرم ها]

فرم سردبیر مجلات

فرم هیأت تحریریه مجلات

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

 

 

نرگس نعمتی

 

مسئول دفتر

4721  و 4722  داخلی

36286426   مستقیم

36287302   دورنگار

سیدمحمدباقر پورحقیقی‌

معاون

4770

زینت علی نیا

کارشناس مسئول

4718

زهرا قامت

کارشناس مسئول

4958

نجمه سادات رمضانی کارشناس 4153