شورای پژوهشی دانشگاه

[شرح وظایف و اختیارات]

 •  
 •  
 •  

 

[اعضا]

 • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (رئیس شورا)
 • مدیر امور پژوهشی دانشگاه (دبیر شورا)
 • مدیر دفتر امور فناوری و طرح‌های کاربردی دانشگاه
 • مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه
 • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
 • رئیس مرکز نشر دانشگاه
 • دو نفر استادان پیش‌کسوت و صاحب‌نظر به تشخیص معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
 • معاونین پژوهشی دانشکده‌ها
 • نماینده منتخب مراکز پژوهشی