شرح وظایف

شرح وظایف حسابداری معاونت پژوهشی دانشگاه

انجام امور از جمله:

  • بررسی اسناد هزینه واحدهای دانشگاهی طبق آئین‌نامه‌های معاونت پژوهشی و تائید ثبت گرنت‌ها در سیستم اتوماسیون آموزشی و پژوهشی و ارسال اشکال و پیگیری رفع آن از واحدها
  • صدور اسناد پژوهشی مربوط به دفاتر زیر مجموعه معاونت پژوهشی، آزمایشگاه مرکزی و هزینه‌های جاری
  • نظارت بر امورمالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها
  • نگهداری و تهیه و تنظیم حسابها و صورتحساب‌های مالی بر اساس سرفصل‌های استاندارد ابلاغی
  • ثبت‌های دارایی اعم از فاکتورها و قراراداد
  • تفکیک اسناد
  • اقدام در مورد واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال
  • تهیه و ارسال گزارش  به امور مالی دانشگاه جهت بستن حساب در پایان سال مالی